Időzár
Újraindít
Utolsó módosítás: 2019.12.01.

Fogalmak és szolgáltatás definíciója

Az üzemeltető (további információ: impresszum és kapcsolat menüpont alatt) által üzemeltetett scifihir.hu (továbbiakban: weboldal) lehetőséget ad arra, hogy a regisztrált felhasználók (továbbiakban: felhasználók) cikkekhez való hozzászólásokat, és cikkekhez tartozó pozitív vagy negatív pontozást osszanak meg egymással és a weboldalra látogatókkal (továbbiakban látogató). Felhasználóknak továbbá lehetősége van igénybe venni egy ingyenes titkosítási szolgáltatást is és belső üzenetküldő rendszeren keresztül egymással levelezni. A weboldal használatát jelen adatvédelmi nyilatkozat és a felhasználási feltételek (továbbiakban: szabályzat) együttesen szabályozza.


Röviden, összefoglalva

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően kezelünk és gyűjtünk. Kizárólag a legszükségesebb adatokat kérjük be. DM és marketing célú levelet nem küldünk. Kizárólag rendszerüzenetet küldünk.


Adatkezelés célja

A weboldal felhasználói által igénybe vett szolgáltatások lehetővé tétele az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (GDPR) összhangban.


Adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez. (weboldal szolgáltatásainak használata)
Felhasználó az üzemeltetővel ügyfélkapcsolatban áll és:


Az adatkezelő adatai

Részletes információ: impresszum és kapcsolat menüpont alatt.


Adatkezelési ismertető

Felhasználó hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat:

az üzemeltető a többi felhasználó részére elérhetővé tegye, továbbá hozzájárul, hogy a látogatók is hozzáférjenek az üzeneteken kívüli tartalmakhoz.

A felhasználónak továbbá lehetősége van szöveges adatokat titkosított formában tárolni a weboldalon. A szolgáltatás használata opcionális, a felhasználó saját maga dönti el, hogy a titkosítási technológia leírása alapján igénybe kívánja e venni a szolgáltatást vagy sem. Ezek az adatok az üzemeletető számára visszafejthetetlen, titkosított formában kerülnek tárolásra.

Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokon kívül a következő adatokat tárolja a felhasználókról:

A felhasználó tevékenységére vonatkozó adatokat az üzemeltető a tevékenység időpontjától számítva 30 napig tárolja. A naplózás célja a weboldal használata során esetlegesen felmerült hibák okainak felderítése, a fejlesztés támogatása.


Felhasználói profil törlése

Egyszerűen (a beállítások menüpontban) egy gombnyomással kezdeményezhető. A felhasználóhoz köthető adatok azonnali törlésre kerülnek. Az adatokat nem kezeljük tovább! A következő felhasználóhoz köthető adatok törlődnek ilyenkor:

A felhasználóhoz közvetlenül nem köthető, weboldal tartalmát képző adatok nem kerülnek automatikus törlésre! Ezek az adatok elveszítik személyes adat jellegüket mivel kapcsolatuk az érintettel nem helyreállítható. (Ha ezeket a felhasználó szeretné törölni, a felhasználói profil törlése előtt kell kérni, amíg beazonosítható melyik felhasználóhoz tartozik.) Ezek a következőek:


Adatkezelés időtartalma

A rendszer automatikusan törli azokat az üzeneteket amiket mindkét fél (saját levelei közül) törölt.

Azoknak a felhasználóknak az összes ismert adatát (regisztrált e-mail cím, felhasználó név, kódolt jelszó) akik regisztráltak ugyan, de a regisztrációjukat nem erősítették meg az üzemeltető a regisztráció időpontjától számítva 10 napig tárolja. 10 nap után a regisztrációs szándékot semmisnek veszi és az adatok törlésre kerülnek.

Felhasználó tevékenységére vonatkozó naplózott adatok a tevékenység időpontjától számítva 15 napig kerülnek tárolásra. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Üzemeltető az adatokat törli, ha kezelése jogellenes, vagy ha az érintett felhasználó ezt kifejezetten kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Üzemeltető a felhasználóról tárolt adatait 3. fél számára nem adja ki (kivéve hatóságokkal való együttműködés, bármilyen jogi eljárás), reklám célra nem használja fel.

E tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseken kívül egyéb adatkezelés nem történik.


Adatbiztonság

Az üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználó által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Tárhelyszolgáltató által biztonságosan elzárt, jelszóval védett területen kerülnek tárolásra az adatok. Az adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés. Cél a személyes adatok jogosulatlan megismerésének, megváltoztatásának, felhasználásának megelőzése.

Adatvédelmi incidens - Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Üzemeltető nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Üzemeletető incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: az üzemeltető megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; az üzemeltető az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.


Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésére. A Beállítások menüpontban létrehozott lehetőségen keresztül teljes felhasználói profilját törölheti. Felhasználó kérelmezheti az üzemeltetőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen. Felhasználó jogai:

Felhasználó a jogait az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségeken gyakorolhatja. Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az üzemeletetőhöz fordulhat. Üzemeletető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást. Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a weboldalon saját maga helyesbítheti. Felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az üzemeltető legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az üzemeletető a szükséges időtartamig megőrzi. Felhasználó kérésére az üzemeletető korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve felhasználó tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha az üzemeletetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra. Felhasználó jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az üzemeletető (amennyiben a szükséges feltételek fennállnak). Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is. Felhasználó tájékoztatását az üzemeletető csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben az üzemeletető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén üzemeletető tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg az üzemeletető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


Cookie-szabályzat

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Statisztikai célú adatgyűjtésre a Google Analytics szolgáltatását használjuk. A szolgáltatásnak semmilyen személyes adatot nem adunk át, és a szolgáltatástól semmilyen személyes adatot nem kapunk.

Továbbá úgynevezett munkamenet sütiket használunk, ezek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez. A testre szabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt.

Mik azok a cookie-k (sütik) ?
Az adott weboldal a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk.

Mire használjuk a cookie-kat ?
Weboldalunk a következő cookie-t használhatja: Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k (session): Ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie fájlban. Ezek elengedhetetlenek a weboldalunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

Harmadik féltől kapott cookie-k: